Kvalifikace = absolvované školení v požadovaném rozsahu, úspěšné složení kvalifikační zkoušky a vystavení certifikátu.

Požaduji: *

POUČENÍ

 Věnujte, prosím, pozornost správnému a úplnému vyplnění všech kolonek přihlášky. Usnadníte nám její zpracování, a tím i Vaše zařazení ke školení a zkoušce

  1. Z důvodu omezené kapacity středisek bude s Vámi konečný termín dohodnut elektronicky nebo poštou. Teprve poté bude Vaše přihláška považována za závaznou.
  2. Po zaplacení poplatku za školení nebo zkoušku Vám bude rezervované místo u školení nebo zkoušky a nejpozději 5 dní před termínem konání školení a zkoušky Vám bude zasláno písemné potvrzení o přijetí ke školení nebo zkoušce.
  3. V případě, že se školení nebo zkouška z různých důvodů neuskuteční, obdržíte od nás včas informaci včetně nabídky možného náhradního termínu.
  4. Uchazeč nebude připuštěn ke školení nebo zkoušce, pokud nebude prokazatelným způsobem provedena úhrada poplatku za objednané služby před termínem jejího konání (za prokazatelný způsob úhrady se považuje i kopie výpisu z bankovního účtu, nikoli kopie příkazu k úhradě).
  5. Zprávu o výsledku zkoušky zašle zkušební středisko do 14 dnů na adresu plátce poplatku, budou-li splněny požadavky, uvedené v tomto formuláři. Případné stížnosti (reklamace) ohledně výsledku zkoušky jsou možné, a je třeba je adresovat na certifikační orgán – APC, nejpozději do 14 dnů po obdržení zprávy o zkoušce.


Souhlasíme s tím, aby kvalifikační střediska Certifikačního sdružení pro personál - APC, z.s. shromažďovala a zpracovávala v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), osobní údaje obsažené v této objednávce pro účely kvalifikace a certifikace, a to po dobu neurčitou. Tímto způsobem získané informace jsou považovány za důvěrné a budou poskytnuty pouze subjektům v rámci systému Certifikačního sdružení pro personál - APC, z.s. a SECTOR Cert pro potřeby certifikace.

Základní požadavky certifikačního systému KCS 101 APC jsou stanoveny ČSN EN ISO 9712 a standardem Std-101 APC, který je možno získat u APC a je ke stažení na webových stránkách www.apccz.cz.

  • Ostatní informace o požadavcích na uchazeče o certifikaci a držitele certifikace, vyhlašování změn v požadavcích na tyto osoby a platných ceníků APC jsou zveřejňovány na webových stránkách APC https://www.apccz.cz
  • Veškerá odvolání a stížnosti držitelů certifikace, uchazečů o certifikaci i odběratelů jejich služeb, která budou zaslána na adresu APC, budou projednány dokumentovaným postupem podle požadavků směrnice Sm-007 APC. Postup podání odvolání resp. stížností naleznete na webových stránkách APC.
  • CO APC provádí dozor nad držitelem certifikace. V případě, že budou porušeny etické zásady či nebudou plněny certifikační požadavky držitelem certifikátu, dojde ke zneužití certifikátu či nebude držitelem odeslán Dotazník průběžného dozoru, CO APC zruší platnost certifikace a tuto skutečnost vhodným způsobem zveřejní.
  • CO APC spravuje osobní údaje uchazečů a držitelů certifikace v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a poskytuje veřejnosti tyto jejich osobní údaje: jméno, číslo certifikátu, rozsah certifikace a místo zaměstnavatele. Ostatní osobní údaje jsou přístupné jen subjektům zúčastněným v procesu certifikace. Osobní údaje jsou archivovány v APC po dobu minimálně 10 let po skončení platnosti certifikace. Ke všem poskytnutým údajům má uchazeč nebo držitel certifikace přístup. Pokud uchazeč nebo držitel certifikace zjistí, že došlo k porušení povinností CO APC vyplývající z nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), se může se svou stížností obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Prohlášení uchazeče o certifikaci

 Tímto prohlašuji, že údaje obsažené v této žádosti odpovídají pravdě, že znám etické zásady povolání (viz www.apccz.cz), a že jsem schopen a připraven je dodržovat. Uděluji souhlas APC pro využití osobních dat v rámci činnosti APC, které působí jako správce a zpracovatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů  s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů. Tímto výslovně zmocňuji sdružení APC, aby si opatřilo jakoukoli informaci potřebnou pro přezkoušení údajů nutných pro certifikaci. Ubezpečuji APC, že oznámím všechny informace o tom, kdyby některé údaje na certifikátu byly chybné a kdybych již dále nesplňoval předpoklady pro certifikaci, nebo kdyby se moje údaje musely měnit. Dále prohlašuji, že oznámím jakýkoli potencionální střet zájmů. Jsem si vědom toho, že udělení certifikace pouze osvědčuje dosaženou kvalifikaci, výkon činnosti je vázán na odpovídající pověření zaměstnavatele. Jsem si vědom toho, že nesprávné údaje v žádosti, chybné používání certifikátu, průkazu o certifikaci způsobilosti nebo loga, stejně jako přestupek proti etickým zásadám povolání opravňují APC k odebrání uděleného certifikátu a průkazu o certifikaci způsobilosti, který jsou vlastnictvím certifikačního orgánu. Prohlašuji, že se v takovém případě zdržím veškeré činnosti vyplývající z certifikace až do doby obnovení platnosti svého certifikátu a průkazu. Jsem si vědom toho, že certifikace pro metodu RT neopravňuje bez dalšího provádět zkoušky prozařováním a ujišťuji, že budu dbát platných zákonných ustanovení. Bezprostředně oznámím APC všechny námitky vznesené proti mně udělenému certifikátu. Dále pak zprošťuji APC veškerých nároků, které by mohly vzniknout jako důsledek mé činnosti jako certifikované osoby a jsem srozuměn s tím, aby data o mé osobě byla uložena v elektronické podobě a byla na vhodném místě uveřejněna v seznamu držitelů certifikátů.

Další